Všeobecné obchodní podmínky pro čerpání služeb 100webu.cz

Provozovatel poskytuje svým zákazníkům zboží a služby. Objednáním či zakoupením zboží nebo/a služeb vchází zákazník s provozovatelem do obchodního vztahu a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Vzájemné obchodní vztahy zákazníků a provozovatele se ve všem, co není řečeno v těchto všeobecných obchodních podmínkách, řídí platnými zákony.

 

1. Vymezení pojmů

1.1. Zákazník: Jakýkoliv uživatel, který si poptá, objedná, nebo zakoupí služby či zboží prostřednictvím portálu 100webu.cz.

1.2. Provozovatel: Provozovatel portálu 100webu.cz, který prostřednictvím tohoto portálu nabízí, prodává a poskytuje svým zákazníkům zboží a služby.

1.3. Služby: Službami se rozumí poskytování hostingu pro webové aplikace podle specifikací provozovatele, poskytování pozáručního servisu, poradenská, publikační, zprostředkovatelská a konzultační činnost. Tyto služby poskytuje provozovatel svým zákazníkům za úplatu. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto služby poskytovat pouze jako součást balíčku spolu s vybraným zbožím nebo produkty.

1.4. 100w web: Softwarový produkt provozovatele. Tento softwarový produkt provozovatel poskytuje zákazníkovi za úplatu. K tomuto softwarovému produktu provozovatel zákazníkovi poskytuje licenci 100w. 100w web je provozovatelem vytvořená webová aplikace, která je kompilátem volně šiřitelných softwarových aplikací, pluginů a multimédií. Tato webová aplikace obsahuje také texty, strukturu, části kódů a multimédia, které jsou autorským dílem provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo některé 100w weby poskytovat pouze jako součást balíčku spolu se 100w hostingem.

1.5. Licence 100w: Licence, kterou provozovatel poskytuje svým zákazníkům ke 100w webům. Licence segmentů, částí nebo partií 100w webu nijak neomezují nebo nevylučují žádné části licence 100w ani tuto licenci jako celek.

1.6. 100w hosting: Služba, kterou provozovatel poskytuje za úplatu svým zákazníkům. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto službu poskytovat pouze jako součást balíčku spolu s vybranými produkty (100w weby). Rozsah, cena a doba plnění této služby je definována v nabídce na portálu 100webu.cz. Tuto službu může provozovatel nabízet a poskytovat svým zákazníkům v různých variantách, které představují její různý rozsah, různou cenu a různou dobu plnění. Doba plnění je časový úsek, který se může opakovat a na který si zákazník předplatil tuto službu. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah a cenu této služby jak celkově, tak v jejích variantách, a to i bez předchozího upozornění. To se nevztahuje na zákazníkem předplacenou dobu plnění té které služby.

1.7. Zboží: Skupina softwarových, virtuálních nebo hmotných produktů, které provozovatel nabízí, poskytuje nebo prodává na portálu 100webu.cz.

1.8. Produkty: Softwarové, virtuální nebo hmotné produkty, které provozovatel nabízí, poskytuje nebo prodává na portálu 100webu.cz. Tyto produkty mohou být vyráběny nebo poskytovány třetími stranami.

1.9. Produktová stránka: Webová stránka na portálu 100webu.cz, která shromažďuje údaje a charakteristiky jednoho konkrétního produktu. Mezi tyto údaje patří zejména cena, platné označení, výrobce, popis, vlastnosti a charakteristiky; je-li to možné, tak i rozměry a váha. Pokud je to možné, provozovatel může, ale nemusí uvádět jako doplňkové údaje také popis komponent nebo součástí produktu.

1.10. Pokyn k platbě: Pokyn k platbě, výzva k platbě nebo proformafaktura, kterou provozovatel zasílá zákazníkovi na základě jeho objednávky.

1.11. Úhrada / uhrazení ceny: Den, kdy je částka ve sjednané výši připsána na účet provozovatele podle sjednaných podmínek.

2. Charakteristika zboží

2.1. Zboží je definováno na produktových stránkách. Zboží může být dodáváno třetími stranami.

2.2. Na produktové stránce zboží 100w webů je kromě popisu zboží odkaz i na jeho funkční kopii, kterou si může zákazník podrobně prohlédnout a odzkoušet. Provozovatel poskytne zákazníkovi přesně takový produkt, který je přiložen i ve funkční kopii, což zákazník bere na vědomí.

2.3. Snímky v galerii obrázků ukazující ovládací prostředí zboží (webových stránek), nemusí přesně odpovídat ovládacímu prostředí zboží, které je zákazníkovi dodáno. Je to z toho důvodu, že zboží (100w weby) je provozovatelem neustále aktualizováno a zdokonalováno, což může mít vliv i na vzhled a rozložení některých ovládacích prvků tohoto zboží.

3. Charakteristika služeb

3.1. Služby jsou definovány na produktových stránkách. Pro plnění služeb je provozovatel oprávněn využívat služeb třetích stran.

4. Cena

4.1. Cena je částka, kterou provozovatel účtuje zákazníkovi na základě objednávky a zákazník ji zaplatí provozovateli za zakoupené nebo poskytnuté zboží nebo/a služby. Tato částka je vyčíslena v českých korunách a je k ní připočteno DPH v zákonem stanovené výši. Cena se v tomto smyslu rozumí cenou celkovou, která je vyčíslena v každé jedné objednávce zákazníka. Tato cena může, ale nemusí být ponížena kupóny nebo slevami provozovatele. Snížení ceny není nárokovatelné.

4.2. V případě, že zákazník není občanem ČR nebo podnikatelským subjektem se sídlem v ČR, může provozovatel cenu vyčíslit v cizí měně. V těchto případech také nemusí být k ceně připočítáno DPH, a to vždy podle daných konkrétních předpisů, nebo mezinárodních smluv.

4.3. Zasláním objednávky nebo poptávky zákazník plně akceptuje stanovenou cenu.

4.4. Provozovatel účtuje cenu zákazníkovi předem. Dokud zákazník cenu neuhradí, není provozovatel povinen zákazníkovi zaslat, poskytnout nebo předat objednané zboží nebo/a služby.

4.5. Cena je splatná na základě pokynu k platbě, který provozovatel zašle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu.

4.6. Splatnost ceny je 14 dní ode dne, kdy byl provozovatelem zákazníkovi zaslán pokyn k platbě. Pokud zákazník v tomto termínu cenu neuhradí, je provozovatel oprávněn stornovat předmětnou zákazníkovu objednávku. Zákazník po tomto termínu ztrácí veškeré nároky na předmětné objednané zboží nebo/a služby a veškeré nároky s tímto spojené, včetně nároků na časové, či jiné slevy.

4.7. Provozovatel si vyhrazuje právo určit, jakým způsobem bude cena zákazníkem uhrazena. Tento způsob provozovatel jednoznačně předem uvede. Provozovatel může zákazníkům poskytnout volbu mezi několika způsoby; v tom případě je pro zákazníka závazný ten způsob, který si vybere.

4.8. Po uhrazení ceny zákazníkem je provozovatel povinen poskytnout zákazníkovi sjednané zboží nebo/a služby do termínu, který je u zboží nebo/a služby uveden na produktové stránce/v objednávkovém formuláři. Pokud termín uveden není, je doba dodání do 10 dnů od úhrady ceny.

4.9. Pokud je součástí dodávky provozovatele i služba 100w hostingu, platí, že termín povinnosti plnění provozovatele podle bodu 4.8. počíná běžet od okamžiku, kdy jsou splněny obě tyto podmínky:

  • uhrazení ceny zákazníkem
  • poskytnutí údajů nutných ke zprovoznění 100w hostingu, tzn. zvolené uživatelské jméno nebo název registrované domény, v příslušném formuláři v procesu objednávky

4.10. Pokud provozovatel do tohoto termínu zákazníkovi neposkytne, nezašle nebo nepředá sjednané zboží nebo/a služby, je zákazník oprávněn jednostranně odstoupit od své objednávky. Odstoupení od objednávky provede tak, že provozovateli sdělí tuto skutečnost spolu s důvodem odstoupení. Toto odstoupení doručí provozovateli jedním z těchto způsobů:

  • sdělí odstoupení v tiketu, který založí na svém účtu na webu 100webu.cz pod oddělením „Nedodané zboží / služby“
  • sdělí odstoupení písemně a zašle jej provozovateli na adresu: „Light Evolution, s.r.o., Těšetice 169, 783 46“

4.11. Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi uhrazenou cenu nejpozději do 14 dní ode dne doručení odstoupení vrátit, přičemž dnem vrácení se rozumí den odeslání částky z bankovního účtu provozovatele.

4.12. V případech, kdy dojde při plnění ze strany provozovatele k pochybení, zejména podle bodu 4.10., může provozovatel zákazníkovi poskytnout náhradu ve formě slevy nebo jiné kompenzace. Tuto náhradu stanovuje provozovatel individuálně a není vymahatelná.

4.13. V případě, že si zákazník objedná u provozovatele periodickou službu, platí následující: Pokud zákazník provozovateli nezaplatí cenu do 14 dnů od odeslání pokynu k platbě, je provozovatel oprávněn pozastavit zákazníkovi poskytované neuhrazené služby. V takovém případě provozovatel nenese žádnou odpovědnost za žádné škody zákazníka.

5. Odpovědnost za škody

5.1. Provozovatel neodpovídá za žádné škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s jím poskytovanými službami nebo/a zbožím. Zároveň provozovatel prohlašuje, že jím nabízené služby nebo/a zboží nejsou v rozporu s dobrými mravy ani zákony.

5.2. Zákazník nebude na svých stránkách zakoupených jako produkt provozovatele publikovat obsah, který by byl v rozporu s dobrými mravy nebo zákony, ani obsah, který by hanobil, zesměšňoval nebo jinak kazil jméno provozovatele.

5.3. V případě, že zákazník poruší ustanovení bodu 5.2., je provozovatel oprávněn bez ohledu na úhradu takovému zákazníkovi přerušit služby, pokud mu služby poskytuje, a zamezit zobrazování webu, kde se nachází závadný obsah. Provozovatel je v tomto případě také oprávněn pozastavit licenci k webu, na kterém se závadný obsah nachází, až do prokazatelného odstranění tohoto obsahu zákazníkem.

5.4. Pokud zákazník porušením ustanovení bodu 5.2. způsobí provozovateli nebo třetím stranám jakékoliv škody, odpovídá za ně podle zákona.

6. Licence 100w

6.1. Tuto licenci obdrží uživatel po zakoupení produktu 100w web. Tato licence se vztahuje pouze k tomuto konkrétnímu zakoupenému produktu.

6.2. Zákazník je oprávněn 100w web používat k jakýmkoliv – osobním i komerčním – účelům, které nejsou v rozporu s dobrými mravy ani se zákony.

6.3. Zákazník je oprávněn ve 100w webu měnit, mazat, tvořit a publikovat vlastní textový a multimediální obsah.

6.4. Zákazník je oprávněn pořizovat ze 100w webu funkční a zálohové kopie a tyto kopie archivovat.

6.5. Zákazník je oprávněn 100w web zavěsit pod jednu libovolnou URL adresu v jakékoliv doménové úrovni.

6.6. Zákazník je oprávněn 100w web přesouvat mezi libovolnými URL adresami v jakékoliv doménové úrovni.

6.7. Zákazník je oprávněn provozovat pouze jednu kopii 100w webu, a to bez ohledu na počet jím vytvořených kopií.

6.8. Zákazník je oprávněn postoupit 100w web včetně vlastního obsahu třetí straně za libovolnou cenu. Tímto prodejem pak licence 100w přechází na tuto stranu. Zákazník o postoupení třetí straně ve svém zájmu informuje provozovatele. V opačném případě může 100w web přejít do režimu neregistrované kopie.

6.9. Provozovatel je oprávněn pozastavit nebo zrušit jakékoliv licence 100w, které jsou neoprávněně pořízenými a provozovanými klony některého ze 100w webu, nebo u kterých je možno se domnívat, že jsou neoprávněné, a které neodpovídají legální licenci.

6.10. Zákazník nemá právo rozmnožovat licenci a jakkoliv s ní obchodně nakládat bez písemného souhlasu provozovatele.

6.11. Zákazník není oprávněn měnit a upravovat kód 100w webu tak, aby docházelo k jakémukoliv omezení účinku nebo funkce licence 100w.

6.12. Zákazník bere na vědomí, že v rámci dosažení účinku licence jsou provozovatelem na webech 100w provedeny úpravy, které vymezují administrátorská práva zákazníka, a toto plně respektuje.

6.13. Zákazník bere na vědomí, že licence 100w se týká struktury 100w webu, textového a multimediálního obsahu 100w webu, kombinace zapojených součástí 100w webu a překladu rozhraní použitých modulů a prostředí. Tuto podstatu 100w webu nesmí zákazník kopírovat a předávat či prodávat třetím stranám, ani s ní jakkoliv nezákonně nakládat. Zákazník rovněž bere na vědomí, že tato podstata 100w webu je autorským dílem provozovatele a že provozovatel uděluje zákazníkovi právo k tomuto autorskému dílu výhradně prostřednictvím této 100w licence. Pokud zákazník poruší autorská práva provozovatele, zejména porušením ustanovení tohoto bodu, je provozovatel oprávněn domáhat se zaplacení veškeré škody, která mu tímto vznikne.

6.14. Provozovatel prohlašuje, že k výstavbě 100w webu použil nástroje a prostředky s volnou licencí a že na zákazníka nepřecházejí žádné licenční závazky k třetím stranám. Dále provozovatel zákazníkovi předává tyto volné licence třetích stran spolu se zdroji, a zákazník tak má neomezené právo vybudovat si volnými prostředky web podobný webu 100w. Tyto zdroje a licence jsou uvedeny ve formě linku zde: strukturované zdroje jádro aplikace: https://wordpress.org/, pluginy: https://wordpress.org/plugins/, vzhled: https://wordpress.org/themes/ , GPL licence: https://wordpress.org/about/license/.

6.15. Pokud si zákazník zakoupil produkt (100w web), u něhož je vázán, že jej bude provozovat na hostingu provozovatele, není oprávněn tento produkt jakýmkoliv způsobem provozovat pod jiným, než takto určeným hostingem.

6.16. V případě, že  zákazník bude chtít změnit některou ze základních charakteristik 100w webu, např. změnu doménového jména, a k této změně bude zapotřebí součinnosti provozovatele, využije k tomuto účelu definovaných služeb provozovatele, podle jejich aktuálního ceníku.

7. 100w web záruka

7.1. Zákazník kupuje produkt 100w web přesně v takovém stavu, v jakém je publikován ve formě funkční kopie na produktové stránce.

7.2. Provozovatel neodpovídá za jakýkoliv obsah nebo úpravy, které byly provedeny zákazníkem nebo třetími osobami.

7.3. Provozovatel poskytuje na produkt 100w web dvouletou záruku, která počíná běžet dnem dodání produktu zákazníkovi. Po tuto dobu uchovává kopii 100w webu, která bude v případě reklamace zákazníkovi poskytnuta. Tato kopie nemusí technologicky odpovídat historické verzi, v jaké ji zákazník obdržel, ale může být provozovatelem průběžně aktualizována v závislosti na bezpečnostních požadavcích a vývojových stupních stavebních prvků této kopie.

7.4. Za vadu se nepovažuje jakýkoliv stav webu, který nastal zapříčiněním zákazníka nebo třetích stran.

7.5. Na instalace 100w webů pod 100w hostingem, které jsou vynuceny chybou na straně zákazníka, se nevztahuje záruka, a tyto služby je provozovatel zákazníkovi oprávněn účtovat podle platného ceníku služeb zveřejněném na webu www.100webu.cz.

7.6. Záruky na ostatní zboží a služby poskytuje provozovatel podle platných zákonů.

7.7. Na pozáruční nebo mimozáruční služby poskytuje provozovatel na webu 100webu.cz platný a aktualizovaný ceník.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Vzájemný obchodní vztah provozovatele a zákazníka se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro čerpání služeb 100webu.cz a platnými zákony.

8.2. V případě sporů zákazník respektuje přiřazení pravomocnému soudu podle sídla nebo pobočky provozovatele.

Top